Досие №131 на процедура "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол "
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 09.10.2019 16:38

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 13 от 08.10.2019г. за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол» .

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РЕШЕНИЕТО.

Протоколи и Доклад
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 09.10.2019 16:35

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол публикува Протоколите от работата на комисията и окончателен Доклад по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол ”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКЛАДА

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 20.09.2019 13:55

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 27.09.2019г. от 11:00 часа в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Документация за участие в процедурата
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 13.08.2019 11:09
Обявление за поръчка - комунални услуги
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.08.2019 13:45

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол ”:

 

Процедурата е открита с Решение № 12 от 08.08.2019г.

Срок за получаване на оферти:13.09.2019г. 17:00 часа.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Решение № 12 от 08.08.2019г. за откриване на процедура
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.08.2019 13:44

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол ”:

 

Процедурата е открита с Решение № 12 от 08.08.2019г.

Срок за получаване на оферти:13.09.2019г. 17:00 часа.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа