Досие №125 на процедура "Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води"
Договор № 18/14.06.2019г. с РЗИ - Ямбол
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води договор досие
ВиК Ямбол / 21.06.2019 15:58

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 18/14.06.2019г. с избрания Изпълнител на обособена позиция № 2 - РЗИ - Ямбол

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА

Договор № 16/10.06.2019г. със "СЖС България" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води договор досие
ВиК Ямбол / 21.06.2019 15:51

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 16/10.06.2019г. с избрания Изпълнител на обособена позиция № 1 и № 2 - "СЖС България" ЕООД.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води досие
ВиК Ямбол / 17.05.2019 15:32

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протокол по обществена поръчка с предмет: „Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛ

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води досие
ВиК Ямбол / 19.04.2019 17:07

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по Обособена позиция № 1 - "Изпитване на образци (извадки) от води за метали и органични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели",  Обособена позиция № 3 - "Изпитване на образци /извадки/ от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места" и Обособена позиция № 4 - "Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели"

Срок за получаване на оферти - 23.04.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 24.04.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води"
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води досие
ВиК Ямбол / 09.04.2019 15:20

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 5 записа