Досие №112 на процедура "Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби"
Договор № 25/07.11.2018г. с "Панайот Пейчев" ЕООД
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби договор досие
ВиК Ямбол / 05.12.2018 17:40

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор с Изпълнителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби ».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 05.12.2018 17:35

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги за обществена поръчка с предмет: «Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби ».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

Решение № 11 от 09.10.2018г. за определяне на изпълнител
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 10.10.2018 15:10

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 11 от 09.10.2018г. за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО

Протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 10.10.2018 15:08

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛИТЕ

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 28.09.2018 16:12

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 03.10.2018г. от 11:00 часа в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение № 7 от 27.08.2018г. за откриване на процедура
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 27.08.2018 17:20

Откриване на процедура Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация;
  • Обособена позиция 3 - Доставка на фасонни части PE-HD PE 100 за челно заваряване и за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби;

Процедурата е открита с Решение № 7 от 27.08.2018г.

Срок за подаване на оферти: 18.09.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ на процедурата

Обявление за поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 27.08.2018 17:20

Откриване на процедура Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”:

Обособена позиция 1 - Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване;
Обособена позиция 2 - Доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация;
Обособена позиция 3 - Доставка на фасонни части PE-HD PE 100 за челно заваряване и за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби;

Процедурата е открита с Решение № 7 от 27.08.2018г.

Срок за подаване на оферти: 18.09.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО на процедурата

Документация за участие в процедурата
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 27.08.2018 17:20

Откриване на процедура Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”:

Обособена позиция 1 - Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване;
Обособена позиция 2 - Доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация;
Обособена позиция 3 - Доставка на фасонни части PE-HD PE 100 за челно заваряване и за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби;

Процедурата е открита с Решение № 7 от 27.08.2018г.

Срок за подаване на оферти: 18.09.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 8 записа