Досие №111 на процедура "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 27.12.2018 12:31

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги по обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол".

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

Договор № 28/27.11.2018г. с Мост Енерджи АД
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 27.12.2018 12:31

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол".

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Решение № 12 от 22.10.2018г. за определяне на втория класиран участник за изпълнител
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 22.10.2018 15:21

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 12 от 22.10.2018г. за определяне на втория класиран участник за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РЕШЕНИЕТО

Решение № 9 от 02.10.2018г. за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 02.10.2018 11:32

"ВиК"ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 9 от 02.10.2018г. за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО

Протоколи и окончателен Доклад
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 02.10.2018 11:30

"ВиК"ЕООД гр. Ямбол публикува Протоколите и окончателния Доклад на комисията за разглеждане и оценяване на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКЛАДА

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 26.09.2018 16:36

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 01.10.2018г. от 11:00 часа в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение № 6 от 27.08.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 30.08.2018 14:43

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 6 от 27.08.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РЕШЕНИЕТО И ОБЯВЛЕНИЕТО.

Документация за участие в процедурата
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 23.08.2018 12:51

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:


Процедурата е открита с Решение № 5 от 20.08.2018г.

Срок за подаване на оферти:24.09.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Обявление за поръчка - комунални услуги
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 23.08.2018 12:50

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:


Процедурата е открита с Решение № 5 от 20.08.2018г.

Срок за подаване на оферти:24.09.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО в процедурата

Решение № 5 от 20.08.2018г. за откриване на процедура
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 23.08.2018 12:49

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

Процедурата е открита с Решение № 5 от 20.08.2018г.

Срок за подаване на оферти:24.09.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ на процедурата

Намерени са 10 записа