Досие №110 на процедура "Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор № 26/15.11.2018г. с Технострой - Инженеринг 99 АД
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 14.12.2018 16:35

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 26/15.11.2018г. с Технострой - Инженеринг 99 АД.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 14.12.2018 16:34

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

Решение № 10 от 09.10.2018г. за определяне на изпълнител
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 10.10.2018 15:38

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 10 от 09.10.2018г. за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО

Протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 10.10.2018 15:36

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛИТЕ

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 21.09.2018 16:04

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 27.09.2018г. от 11:00 часа в сградата на централното управление на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол, ул. “Д-р П. Брънеков” № 20 ще се отворят пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол за отваряне на офертите
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.09.2018 15:07

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Протокл за отваряне на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Обявление за поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 10.08.2018 13:37

Откриване на процедура Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол и Стралджа;
Обособена позиция 2 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово;
Обособена позиция 3 - Доставка на инертни материали (фракция) за район Тунджа;

Процедурата е открита с Решение 4/10.08.2018

Срок за подаване на оферти: 03.09.2018г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО в процедурата

Документация за участие в процедурата
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 10.08.2018 13:37

Откриване на процедура Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол и Стралджа;
Обособена позиция 2 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово;
Обособена позиция 3 - Доставка на инертни материали (фракция) за район Тунджа;

Процедурата е открита с Решение 4/10.08.2018

Срок за подаване на оферти: 03.09.2018г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Решение № 4 от 10.08.2018г. за откриване на процедура
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 10.08.2018 13:35

Откриване на процедура Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол и Стралджа;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово;
  • Обособена позиция 3 - Доставка на инертни материали (фракция) за район Тунджа;

Процедурата е открита с Решение 4/10.08.2018

Срок за подаване на оферти: 03.09.2018г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 9 записа