ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води досие
ВиК Ямбол / 17.05.2019 15:32

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протокол по обществена поръчка с предмет: „Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛ

Договор № 10/30.04.2019г. с "Инфраструктурни системи" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 10.05.2019 14:30

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 03.05.2019 14:21

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протокол за разглеждане и оценка на получените оферти в обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Електронни документи:

Протокол [1,43 МБ | PDF]
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води досие
ВиК Ямбол / 19.04.2019 17:07

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по Обособена позиция № 1 - "Изпитване на образци (извадки) от води за метали и органични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели",  Обособена позиция № 3 - "Изпитване на образци /извадки/ от отпадъчни води по показатели от Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места" и Обособена позиция № 4 - "Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели"

Срок за получаване на оферти - 23.04.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 24.04.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Покана до "Електроразпределение ЮГ" ЕАД
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 17.04.2019 15:40

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува покана до "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за сключване на договор.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ПОКАНАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Покана до "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 17.04.2019 15:36

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува покана до "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД за сключване на договор.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Решение № 8 от 16.04.2019г. за откриване на процедура
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.04.2019 16:45

Откриване на процедура Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Договаряне без предварителна покана за участие за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол”:

 

Процедурата е открита с Решение 8/16.04.2019

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Решение № 7 от 16.04.2019г. за откриване на процедура
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.04.2019 16:31

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Договаряне без предварителна покана за участие за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол”:

 

Процедурата е открита с Решение 7/16.04.2019г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 15.04.2019 17:16

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД - Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол "

Срок за получаване на оферти - 18.04.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 19.04.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води"
Събиране на оферти с обява: Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води досие
ВиК Ямбол / 09.04.2019 15:20

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

12345678910...>>Намерени са 544 записа