ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти"
Събиране на оферти с обява: Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти досие
ВиК Ямбол / 18.01.2019 11:38

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.01.2019 15:30

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Съобщение до "С.И.В. 777" ООД
Публично състезание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 14.01.2019 14:56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До "С.И.В. 777" ООД


ОТНОСНО: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол»


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви съобщаваме, че Решение № 17 от 18.12.2018г.
на Управителя на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол» е публикувано в профила на купувача на настоящата страница http://mvc.vi-soft.net/ZopView.aspx?DosieID=117.

 

Договор № 32/17.12.2018г. с «Дженерали Застраховане» АД
Събиране на оферти с обява: Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2019г. договор досие
ВиК Ямбол / 10.01.2019 15:47

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 32/17.12.2018г. с «Дженерали Застраховане» АД, определен за Изпълнител на обособена позиция № 3 - Сключване на застраховка "Трудова злополука".

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Договор № 33/20.12.2018г. със ЗАД «Булстрад Виена Иншурънс Груп» АД
Събиране на оферти с обява: Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2019г. договор досие
ВиК Ямбол / 10.01.2019 15:45

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 33/20.12.2018г. със ЗАД «Булстрад Виена Иншурънс Груп» АД, определен за Изпълнител на обособена позиция № 2 - Сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" на недвижими имоти и ДМА.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Договор № 35/20.12.2018г. със ЗАД «ОЗК - Застраховане» АД
Събиране на оферти с обява: Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2019г. договор досие
ВиК Ямбол / 10.01.2019 09:51

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 35/20.12.2018г. със ЗАД «ОЗК - Застраховане» АД, определен  за Изпълнител на обособена позиция № 1 - Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско".

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Договор № 34/20.12.2018г. с "Автокомерс - 98" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 10.01.2019 09:17

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 34/20.12.2018г. с "Автокомерс - 98" ЕООД, определен за Изпълнител на Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за товарни автомобили и Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за багери в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: «Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРАИ ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Тетбрюле 2 ООД
Публично състезание: Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 09.01.2019 15:28

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: «Предоставяне на охранителни услуги чрез физическа въоръжена охрана и СОТ на обекти и имущество, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол» по обособена позиция № 1 - Охрана на обекти и пропускателен режим.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Пряко договаряне: Охрана на ценни пратки и товари договор досие
ВиК Ямбол / 09.01.2019 15:21

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: "Охрана на ценни пратки и товари".

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 08.01.2019 08:17

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД - Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"

Срок за получаване на оферти - 11.01.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 14.01.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

12345678910...>>Намерени са 555 записа